مدیرمالی شوید!

 • عنوان دوره آموزشی: مدیر مالی شوید!

 • رده دوره آموزشی: تخصصی

 • طول دوره آموزشی: 165 ساعت - 52 ساعت نظری - 113 ساعت عملی و پروژه

 • پیش نیاز: لیسانس حسابداری،مدیریت و اقتصاد…

 • مدت کارورزی: 20 ساعت

شرح دوره آموزشی:

این دوره در حوزه خدمات امور مالی و بازرگانی می باشد.از جمله مواردی که در این دوره آموزش داده میشود می توان به موارد زیر اشاره کرد.
 1. تصمیم گیری و فعالیت های مالی
 2. تجزیه و تحلیل صورت های مالی و جریان نقدی
 3. پیش بینی مالی برنامه ریزی و بودجه بندی
 4. اتخاذ تصمیمات مالی با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول
 5. بودجه بندی سرمایه ای
 6. مدیریت سرمایه در گردش
 7. تامین مالی کوتاه مدت
 8. ریسک بازده و ارزیابی اوراق بهادار
 9. کاربرد دارایی ها و وجود وجوه ایجادکننده هزینه ثابت و ساختار سرمایه