حسابرس ارشد شوید!

  • عنوان دوره آموزشی: حسابرس ارشد شوید!

  • رده دوره آموزشی: تخصصی

  • طول دوره آموزشی: 102 ساعت - 34 ساعت نظری - 68 ساعت عملی و پروژه

  • پیش نیاز: لیسانس حسابداری - گذراندن دوره حسابرسی

شرح دوره آموزشی:

این دوره در حوزه خدمات امور مالی و بازرگانی است. از جمله مواردی که در این دوره آموزش داده میشود می توان به موارد زیر اشاره نمود.
  1. تعیین حدود و روشهای رسیدگی در حسابرسی
  2. تقسیم کار بین حسابرسان و کمک حسابرسان
  3. زمانبندی رسیدگی به قسمت های مختلف صورتهای مالی و ارائه گزارش رسیدگی به کارفرما
  4. بررسی کاربرگهای تهیه شده توسط حسابرسان و کمک حسابرسان
  5. نظارت بر اجرای صحیح استانداردهای اجرای عملیات
  6. رسیدگی به سر فصل های عمده و اساسی و تنظیم نکات عمده گزارشی