کمک حسابدار شوید!

 • عنوان دوره آموزشی: کمک حسابدار شوید!

 • رده دوره آموزشی: عمومی

 • طول دوره آموزشی: 300 ساعت - 105 ساعت نظری - 195 ساعت عملی و پروژه

 • پیش نیاز: پایان دوره اول متوسطه(پایان سوم راهنمایی)

شرح دوره آموزشی:

این دوره در حوزه خدمات امور مالی و بازرگانی است. از جمله مواردی که در این دوره آموزش داده میشود می توان به موارد زیر اشاره نمود.
 1. بکارگیري مفاهیم حسابداري
 2. ثبت رویداد هاي مالی
 3. مستند سازي و بایگانی اطلاعات حسابداري و پرونده هاي مالی
 4. ثبت اطلاعات در دفاتر حسابداري
 5. تهیه و تنظیم گزارشها و صورتهاي مالی اساسی موسسات خدماتی و اصلاحات و بستن حسابهاي دائم و موقت
 6. حسابداري در موسسات بازرگانی
 7. کارپردازي در موسسات
 8. بکارگیري مفاهیم حسابداري حقوق و دستمزد مربوطه
 9. تهیه وتنظیم پیش نویس لیست حقوق و مستندات مربوطه
 10. بکارگیري نرم افزار اکسل در حسابداري