نرم افزار حسابداری شرکتی

نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار همکاران سیستم

نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم با توجه به نوع فعالیت شرکتها، بسته های بازرگانی، تولیدی، خدماتی و پیمانکاری را ارائه می دهد که هر کدام شامل سیستم ها و زیرسیستم های مختلف است.

نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار همکاران سیستم، با چهار بسته ی تولیدی، خدماتی، بازرگانی و پیمانکاری، برای مدیریت چابک تر شرکتهای کوچک طراحی شده است و متناسب با نیازهای این کسب وکارها، کاربری بسیار ساده ای دارد. سپیدار؛ بخشهای عملیاتی حسابداری و مالی، تامین و خرید و فروش و مشتریان را پوشش می دهد .

sepidar